Rapporter

 RAPPORTER 

Etablering av nyanlända flyktingar


Ungdomar och civilsamhället i fokus när Delmi och Vetenskapsrådet presenterar ny forskning om integration.

Nyanländas integration:

En enkätstudie om språkstuderandes erfarenheter av livet i Sverige

Med hjälp av en enkätundersökning undersöks den självupplevda integrationen utifrån flera olika dimensioner: social, psykologisk, ekonomisk, språklig och politisk integration.

Besökksnäringen bryter utanförskap


Besöksnäringen är bäst i Sverige på att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från Visita, baserad på statistik från SCB.


”Vi är en rejäl integrationsmotor”, säger Anna Wallén, näringspolitisk chef.


Nu föreslår organisationen ett antal åtgärder för att kunna få ännu bättre resultat.

     Fler rapporter? 

             från 2018